Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - Rozbudowa przejść dla pieszych w Gołdapi poprzez wykonanie oświetlenia oraz antypoślizgowych stref oczekiwania w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Identyfikator postępowania na miniPortalu

040322c8-dba5-4e40-9111-04f8a422e122

Lista załączników do przetargu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SWZ.pdf
 3. SWZ.doc
 4. Załącznik nr 1 - Fomularz oferty (cześć 1).docx
 5. Załącznik nr 1 - Fomularz oferty (cześć 2).docx
 6. Załącznik nr 2 - Program Funkcjonalno - Użytkowy.pdf
 7. Załącznik nr 3 - STWiOR do PFU.pdf
 8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 9. Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu.doc
 10. Załącznik nr 6 - Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania.doc
 11. Załącznik nr 7 - Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
 12. Załącznik nr 8 - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp dotyczące wykonawców wspólnie ubiegajacych się o zamówienie.docx
 13. Załącznik nr 9 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx
 14. Załącznik nr 10 - Wykaz osób.doc
 15. Załącznik nr 11 - Projektowane postanowienia umowy.doc
 16. Załącznik nr 12 - Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej.doc
Status przetargu:zakończony

Dokumenty:

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 17-11-2021 15:44:18
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 13-12-2021 10:34:22