Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego np.: "Dostawa paliw płynnych" w przedmiocie dostawy paliw w systemie sprzedaży bezgotówkowej do pojazdów służbowych Gminy Gołdap

Identyfikator postępowania na miniPortalu

0ca9abaf-37d6-4a8b-8603-89fbd5314d6b

Lista załączników do przetargu

 1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. SWZ.pdf
 3. SWZ.doc
 4. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx
 5. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczeniu z postępowania.doc
 6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.doc
 7. Załącznik nr 4 - Oświadczenie podmiotu udostępniajacego zasoby w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc
 8. Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc
 9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcóww wspólnie ubiegających sie o zamówienie z art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp.docx
 10. Załącznik nr 7 - Projektowane postanowienia umowy.doc
 11. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitaowej.doc
Status przetargu:zakończony

Dokumenty:

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 10-12-2021 14:34:36
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 22-12-2021 15:11:56