Informacja dla producenta rolnego

INFORMACJA  DLA  PRODUCENTA  ROLNEGO

W związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej informuję, że każdy rolnik (producent rolny), który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

1. W terminie od 1 marca 2007 r. do 31 marca 2007 r. złożyć wniosek do Burmistrza Gołdapi o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - dotyczy producenta rolnego mającego w posiadaniu lub współposiadaniu (w tym dzierżawa) grunty położone na terenie Gminy Gołdap.

2. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo potwierdzone przez pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 września 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.

3. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku załącza się odpis z tego rejestru.

6. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w tut. Urzędzie – pokój Nr 14 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi (http://www.bip.goldap.pl/).

7. Faktura stwierdzająca zakup oleju napędowego powinna zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko lub nazwę bądź nazwę skróconą sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) sprzedawcy i nabywcy,

c) datę wystawienia i numer faktury oznaczonej jako “Faktura VAT”,

d) zapis w nazwie rodzaj towaru “olej napędowy”.


Kwotę zwrotu ustala się mnożąc ilość oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego przez stawkę zwrotu na 1 litr oleju określaną corocznie przez Radę Ministrów jednakże zwrot będzie następował w ramach rocznego limitu. W br. limit ustalono mnożąc stawkę zwrotu na 1 litr oleju tj. 0,55zł przez liczbę 86 oraz powierzchnię użytków rolnych określoną w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 kwietnia 2007 roku.


Liczba 86 oznacza, że ustawodawca uznał, że zużycie oleju napędowego na 1 ha wynosi 86 litrów.

Pieniądze zostaną przekazane w terminie od 02 maja do 31 maja 2007 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, pokój numer 16.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania bliższych informacji na temat zwrotu podatku akcyzowego - informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gołdapi, pokój Nr 14, tel. 087-615-60-26.

 

Skarbnik Gołdapi

Krystyna Trzasko