Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz społeczności

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających oraz społeczności


Działając zgodnie z art.61§ 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98., poz. 1071 z późn. zm ) oraz art. 46a ust.1 i art. 56a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U z 2008 r. Nr 25, poz.150)


Zawiadamiam

Ze na wniosek z dnia z dnia 30 lipca 2008 r. Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” sp. z o.o ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany wydanej 26.05.2008 r. decyzji znak GPO 7624.P.g.o/11/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na:


Budowie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z Punktem

Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PGO)” , w Kośmidrach dz. nr ew. 265/7,

realizowanego w ramach projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”


Zgodnie z art. 19 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ) tekst jednolity Dz.U z 2008 r. Nr 25, poz.150) o udostępnienie informacji o środowisku dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć oraz z uwagi, że w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U z 2008 r. Nr 25, poz.150) oraz art. 49 KPA – zawiadomienie stron oraz społeczeństwa o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie , które podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni , poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi http://www.bip.goldap.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gołdapi Plac Zwycięstwa 14, pokój 25. W terminie do dnia 21 sierpnia b.r istnieje możliwość konsultacji społecznych, składania uwag i wniosków do planowanego przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art.10 KPA, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


Zgodnie z art. 48 ust.2 w.w ustawy warunki realizacji niniejszego przedsięwzięcia uzgadnia się z następującymi organami:

  • Starostwo Powiatowe w Gołdapi

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.Otrzymują:

  1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Eko – MAZURY” sp. z o.o

  1. Starostwo Powiatowe w Gołdapi

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi

  3. Pozostałe strony postępowania oraz społeczeństwo –

przez podanie do publicznej wiadomości