Raport z przebiegu konsultacji społecznych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...

 

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2011

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2011 został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.goldap.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazany do konsultacji społecznych na podstawie Uchwały nr II/6/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 6 grudnia 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 53/I/2011 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 stycznia 2011r.

Zgodnie z wyżej wymienionym Zarządzeniem Burmistrza Gołdapi do konsultacji zaproszone zostały organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Gołdap, do których działalności statutowej należy problematyka objęta Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Termin przyjmowania uwag, opinii i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu wyznaczony został na 15 lutego 2011r. Wypełniony formularz konsultacyjny należało dostarczyć w wersji elektronicznej na adres mgops@goldap.pl oraz w wersji papierowej do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9.

W wyznaczonym terminie wpłynął jeden formularz konsultacyjny przygotowany przez Związek Żołnierzy Wojska Polskiego.

 

Załącznik do raportu:

  1. Formularz konsultacji społecznych Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gołdapi.

  2. Zestawienie uwag z konsultacji.

 

Sporządził:

Barbara Michałowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

 

files/fck/21/Zestawienie_uwag_z_konsultacji_spolecznych_A.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 22-02-2011 11:08:55
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 22-02-2011 11:08:55