Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze

 

Raport

z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału gminy Gołdap na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 02.10.2012r. do dnia 15.10.2012r.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie konsultacji społecznych oraz projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, www.goldap.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W wyznaczonym terminie konsultacji zostały zgłoszone 3 wnioski :

 

Lp.

Nazwa zgłaszającego podmiotu

Proponowane uwagi/ opinie do projektu

Stanowisko Burmistrza w sprawie zgłoszonej uwagi

1

Pan Czesław Rawinis

Przy każdym okręgu wyborczym należy podać ilość osób uprawnionych do głosowania w wyborach samorządowych

Uwaga nie została uwzględniona

2

Zarząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gołdapi

Zastosowana przy podziale Gminy na nowe okręgi wyborcze zasada „zwartego podziału” (okręg wyborczy obejmuje sąsiednie ulice) prawie w pełni jest zrealizowana. W celu ujednolicenia liczby wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych istnieje możliwość przesunięcia ulic do innych okręgów wyborczych np. Botkuny, Jurkiszki dołączyć do okręgu wyborczego nr 7, ulicę Tatyzy do okręgu wyborczego nr 12, blok nr 1 na ulicy Górnej powinien być w okręgu nr 13 a nie 11

Uwaga nie została uwzględniona

3

Józef Kiszkorno Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Nr III w Gołdapi

1. W okręgu wyborczym nr 7 (565 wyborców) zasadne przyłączyć sołectwo Botkuny zabierając z okręgu nr 5 (1016 wyborców).

 

2.W okręgu wyborczym nr 5 w zamian za odłączone sołectwo Botkuny przyłączyć sołectwo Nasuty (odłączając z przeludnionego okręgu nr 6 ( 1175 wyborców).

 

3.W okręgu wyborczym nr 8 (546 wyborców) celem ich zwiększenia należałoby stosowną uchwała Rady Miejskiej do granic Osiedla nr I włączyć ul. Fryderyka Chopina zabierając ja z granic Osiedla nr II – okręg wyborczy nr 9, ewentualnie włączyć Konikowo i Suczki.

 

4.W okręgu wyborczym nr 9 (826 wyborców) za odłączenie ul. F. Chopina przyłączyć część ulicy Partyzantów od J. jw. 4808 do skrzyżowania z ul. Wolności.

 

5.Warto przemyśleć sposób zrównoważenia ilości wyborców również w okręgach wyborczych nr 20 (1295 wyborców) oraz nr 21 (1433 wyborców) z okręgiem wyborczym nr 18 (tu tylko 617 wyborców). W tych okręgach ulice są położone blisko siebie np. ul. Ustronie, stąd zasadne byłoby włączyć ją w okręg nr 18 równoważąc ilość wyborców w tym okręgu.

Uwagi nie zostały uwzględnione

 

Marek Miros

 

Burmistrz Gołdapi

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-10-2012 15:01:29
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 29-10-2012 15:01:29