Zapytanie ofertowe na zlecenie usługi konsultanta ds. marketingu internetowego.

 

 

files/fck/278/Zapytanie_ofertowe_-_usluga_konsultanta.doc

 

Gołdap, dnia 20 listopada 2012 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr ON.042.3.1.2012

oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 793420000-3 Usługi marketingowe

na zlecenie usługi - konsultanta ds. marketingu internetowego w projekcie „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

I. Zamawiający:

Gmina Gołdap

Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap,

NIP 847-158-70-61, REGON 790671231
tel. +48 87 615-60-00, +48 87 615 -08-00

e-mail: sekretariat@goldap.pl

www.goldap.pl, www.bip.goldap.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi konsultanta ds. marketingu internetowego – w formie umowy zlecenia- w projekcie ,,Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna-Mazury” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ,,Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” realizowany jest w partnerstwie z Liderem – Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną w Suwałkach oraz partnerami – Gminą Miastem Augustów, Gminą Miastem Ełk, Suwalską Organizacją Turystyczną oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej.

2. Szczegółowy zakres usługi:

 1. Zamieszczanie bieżących informacji na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

 2. Dystrybucja ulotki informacyjno-promocyjnej (wersja elektroniczna) wśród grup docelowych projektu.

 3. Współpraca przy opracowywaniu założeń promocji członków Turystycznej Sieci Współpracy poprzez nowoczesne media internetowe.

 4. Promocja w Internecie utworzonego przy Internetowej Platformie Współpracy modułu e-learningowego, na którym zostaną zamieszczone specjalnie opracowane i dostosowane skrypty ze wszystkich szkoleń zrealizowanych w ramach projektu.

 5. Opracowanie we współpracy z osobami, które przystąpią do Turystycznej Sieci Współpracy filmu bądź kilku krótkich filmów gdzie zaprezentowane zostaną przede wszystkim wypracowane jako rezultaty projektu – produkty turystyczne.

 6. Aktywne uczestnictwo we wszystkich szkoleniach i spotkaniach roboczych organizowanych w ramach projektu.

 7. Współpraca przy realizacji i promocji zadań Centrum Tradycji Inspiracji i Kreacji, w tym m.in. organizacji warsztatów, szkoleń, spotkań i akcji upowszechniających, wystaw i prezentacji w ramach galerii przestrzennej, realizacja praktyk, scenariuszy animacji podczas warsztatów i spotkań, informowania i zachęcania do korzystania z CeTIK przedstawicieli sektorów kreatywnych z obszaru objętego działaniem partnera, itp.

 8. Współpraca w przygotowywaniu sprawozdań cząstkowych ze zrealizowanych działań.

 9. Bieżące informowanie partnerów odnośnie realizacji działań projektu (kontakt osobisty – podróże służbowe, kontakt e-mailowy, telefoniczny, skype, itp.)

 10. Upowszechnienie wyników badań, analiz i dalszych rekomendacji poprzez spotkanie i prezentację wypracowanych rozwiązań z samorządami, IOB, i innymi partnerami publicznymi w ramach akcji upowszechniającej zorganizowanej w Centrum Tradycji Inspiracji i Kreacji.

 11. Opracowywanie dla zainteresowanych członków TSW w partnerstwie z sektorami kreatywnymi spersonalizowanych produktów turystycznych.

 12. Umieszczanie informacji odnośnie promocji oferty członków TSW i produktów w ramach social media w Internecie.

 13. Promocja oferty członków TSW wśród blogerów, dziennikarzy.

 14. Animacja współpracy członków TSW w ramach Internetowej Platformy Współpracy powstałej w projekcie Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „ Suwalszczyzna – Mazury”.

 15. Prowadzenie/ nadzorowanie pamiątkarskiego sklepiku internetowego .

 16. Współpraca przy tworzeniu pakietu silnych produktów sieciowych – wyróżników regionu oraz przygotowanie odpowiednich narzędzi promocji i dystrybucji cyfrowej (m.in. filmy, emisje w telewizji internetowej, audycje w radio internetowym, TV i radio regionalnym) .

 17. Współpraca w przygotowaniu internetowego katalogu produktów turystycznych.

 18. Współpraca przy opracowaniu publikacji internetowej innowacyjnego tygodniowego kalendarza / planera Turysty Suwalszczyzny i Mazur Garbatych.

 19. Wykonywanie wszystkich pozostałych działań przedstawionych w projekcie

Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „ Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

20. Wykonywanie wszystkich bieżących działań wynikających z realizacji projektu.

 

 

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r.

 

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

1. Wykonawca musi udokumentować doświadczenie w zakresie marketingu internetowego.

2. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny do wykonania zamówienia:

- wykształcenie wyższe: marketing lub informatyka (bądź w trakcie odbywania studiów wyższych na wymienionych kierunkach).

 

IV. Formy i termin składania ofert:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz ofertowy wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.

5. Ofertę w formie pisemnej złożoną na formularzu ofertowym wykonawcy umieszczoną w kopercie opisanej: ,,Oferta: konsultant ds. marketingu internetowego w projekcie ,,Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi” z nazwą i adresem Zamawiającego, z dopiskiem ,,Nie otwierać przed dniem 5 grudnia 2012r. godz. 8.15” należy przesłać pocztą na adres: Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

6. Termin składania ofert upływa z dniem 5 grudnia 2012r. o godz. 8.00.

7. Oferty, które wpłynął pocztą do Urzędu Miejskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

V. Tryb postępowania.

1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w umowie o dofinansowanie projektu ,,Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” i Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

1. CV oferenta.

2. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w części III.2 tj. dyplomy poświadczające ukończone studia wyższe lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów z uwzględnieniem kierunku – w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3. Przykłady własnych projektów, wykonanych usług, itp. prac dokumentujące doświadczenie w zakresie marketingu internetowego.

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Urzędu Miejskiego w Gołdapi, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

5. Oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w części V.2 wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

VII. Kryterium oceny:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów: cena – 100 %.

2. Oferta spełniająca wymagania z podaną najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów tj.: 10 pkt., pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg. wzoru:

[(cena najniższa : cena badanej oferty) x 10] x 100 %

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych w toku oceny oferty.

4. Cena w ofercie powinna zostać podana w ujęciu miesięcznym. Cena powinna zostać przedstawiona w kwotach brutto wraz z wszelkimi należnościami publiczno-prawnymi (tzw. kwota brutto/brutto). Cena nie ulega zmianie przez cały okres realizacji zamówienia.

5. Wynagrodzenie wykonawcy wypłacane będzie miesięcznie na podstawie przedstawionego rachunku oraz protokołu z przeprowadzonych zadań.

6. Wynagrodzenie jest ryczałtem

 

VIII. Informacje końcowe:

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy.

2. Od decyzji Urzędu Miejskiego w Gołdapi nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Dodatkowych informacji udziela: Pani Justyna Charkiewicz – inspektor w wydziale Organizacji i Nadzoru w UM w Gołdapi – pytania prosimy kierować na adres e-mail: fundusze@goldap.pl

 

IX. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy wykonawcy.

 2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 3. Oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych.

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe nr ON.042.3.1.2012

na zlecenie usługi - konsultanta ds. marketingu internetowego w projekcie „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

...............................................................................

miejscowość, data

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Nazwa: ........................................................................................................................

.......................................................................................................................

 

Adres: ........................................................................................................................

........................................................................................................................

 

NIP .........................................................................

 

Oferuję następującą cenę brutto/brutto miesięcznie za wykonanie przedmiotu

zamówienia:

 

........................................ zł (słownie: …........................................................................zł).

 

Oświadczam, że:

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnoszę do niego zastrzeżeń,

- wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,

- uważamy się związani niniejszą ofertą cenową przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert .

 

Załączniki do niniejszego formularza ofertowego tworzące integralną część oferty stanowią:

- ..................................................................................................................................

- ...................................................................................................................................

 

 

Ofertę podpisał/a :

..........................................................................

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego:

 

 

Zapytanie ofertowe nr ON.042.3.1.2012

na zlecenie usługi - konsultanta ds. marketingu internetowego w projekcie „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

................................................................................

miejscowość, data

 

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiąjącym.

 

Oświadczam, że dla złożonej oferty nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe między Gminą Gołdap lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Gołdap lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Gołdap czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. Uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.

 3. Pełnnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

..........................................................................................

podpis oferenta

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego:

 

Zapytanie ofertowe nr ON.042.3.1.2012

na zlecenie usługi - konsultanta ds. marketingu internetowego w projekcie „Rozwój potencjału Turystycznej Sieci Współpracy ,,Klaster Suwalszczyzna – Mazury” finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…........................................................................

miejscowość, data

 

Oświadczenie oferenta

 

Oświadczam, iż nie zostałem/ nie zostałam1 ukarana/ukarany1 karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, orzekanej na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.769).

 

Świadoma/ świadomy1 odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 Kodeksu Karnego za złożone oświadczenie potwierdzam własonręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

 

 

.........................................................................

podpis oferenta

 

 

 

1- niepotrzebe skreślić.

 

 

 

 

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 20-11-2012 11:47:56
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 20-11-2012 11:56:54