Zarządzie Burmistrza Gołdapi w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2013.

ZARZĄDZENIE NR 593/I /2013

Burmistrza Gołdapi

z dnia 25 stycznia 2013r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2013.

 

Na podstawie § 11 ust. 1 i 2 Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Informacje ogólne.

1. Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Gołdapi zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert w roku 2013.

2. Celem niniejszego naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej w 2013 roku.

3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

 

§ 2.

Wymagania dotyczące kandydatów.

1. Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

a) być wskazanym pisemnie przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b) nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert w roku 2013;

c) złożyć formularz z minimum jedną rekomendacją organizacji lub podmiotu.

2. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

§ 3.

Zadania komisji konkursowej.

Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena i opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu oraz rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Gołdapi, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

§ 4.

Wybór kandydatów.

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

2. Burmistrz Gołdapi powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013.

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

 

§ 5.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji.

1. Nabór zgłoszeń będzie trwał 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu.

3. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.12.2013r.

4. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

5. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę.

 

§ 6.

Uwagi końcowe.

1. Wykonanie zarządzenie powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza Gołdapi ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Marek Miros

Burmistrz Gołdapi

 

files/fck/278/zarzadzenie_-_nabor_komisji_konkursowej.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_zarzadzenia(1).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 25-01-2013 14:09:25
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 25-01-2013 14:09:25