Zarządzenie komisja konkursowa.

W związku z przygotowaniami do ogłoszenia przez Gminę Gołdap otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2015 roku Burmistrz Gołdapi zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej, opinującej oferty w otwartych konkursach ofert w roku 2015.

Szczegółowe informacje w Zarządzeniu nr 7/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 grudnia 2014r.

files/fck/278/Zarzadzenie_komisja_konkursowa.pdf

files/fck/278/zalacznik_do_zarzadzenia(2).doc

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 19-12-2014 7:36:55
Autor edycji: Justyna Charkiewicz
Data edycji: 19-12-2014 7:36:55