Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Gołdap

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Gołdap, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406/ i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury /Dz. U. z 2012 r. poz. 189/

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

- otwarty dostęp do rejestru;

- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa
w ust. 1, jest bezpłatne.

2. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 12-03-2014 11:24:21
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 12-03-2014 11:28:13