Szczegóły zmiany:

Strona: OGŁOSZENIA O NABORZE
Operacja: Moduł - edycja pozycji
Autor: bipadmin
Data: 22-09-2021 13:48
Poprzednia zawartość:
Zarządzenie nr 1202/IX/2021 Burmistrz Gołdapi z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

Zarządzenie nr 1202/IX/2021
Burmistrz Gołdapi
z dnia 22 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. kontroli wewnętrznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, zarządza
się co następuje:

§1.1. Ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej.

2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowiska urzędnicze – ustala się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Joanna Magdalena Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi – Przewodniczący Komisji,
 2. Anna Rawinis – Sekretarz Gminy Gołdap – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
 3. Edyta Rita Białek – Skarbnik Gminy Gołdap – Członek Komisji,
 4. Róża Popławska – Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych – Członek Komisji,
 5. Marta Zarzycka – Inspektor ds. kadr i płac – Sekretarz Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności – Z – ca Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Z – cy Przewodniczącego Komisji.

4. Upoważnia się Komisję Rekrutacyjną do działania i podejmowania czynności w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 720/VI/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gołdap.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto


Załącznik do Zarządzenia Nr 1202/IX/2021
Burmistrza Gołdapi z dnia 22 września 2021 r.

 

Burmistrz Gołdapi
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

w Urzędzie Miejskim w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

I. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie,

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. Wyższe wykształcenie, preferowane prawnicze, administracyjne, finansowe,

 5. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach administracji samorządowej,

 6. Znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji samorządowej,

 7. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

 8. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność analitycznego myślenia, pozyskiwania informacji oraz przeprowadzania analiz,

 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność pracy w zespole,

 3. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, kreatywność, systematyczność i komunikatywność,

 4. Umiejętność pracy pod presją czasu,

 5. Umiejętność radzenia ze stresem w sytuacjach konfliktowych,

 6. Prawo jazdy kat. B,

 7. Doświadczenie w pracy w administracji na podobnym stanowisku,

 8. Kwalifikacje z zakresu kontroli lub audytu wewnętrznego.

III. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Wymiar czasu pracy: 1 etat, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Miejsce pracy: stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze w budynku Urzędu trzykondygnacyjnym bez windy. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony jest w podjazd umożliwiający wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Toalety niedostosowane do wózków inwalidzkich. Praca na tym stanowisku wymaga dużej dyspozycyjności, polega również na pracy w terenie poza siedzibą Urzędu Miejskiego (przeprowadzanie kontroli w innych jednostkach).

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

IV. Główne zadania na stanowisku:

- realizacja zadań kontrolnych wynikających z planu kontroli oraz poza planem, jeżeli wymagają tego zaistniałe okoliczności,

- sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowywania wyników i przedstawianie Burmistrzowi wyników kontroli,

- sporządzanie i przedkładanie do zatwierdzenia zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

- opracowywanie korespondencji w sprawach kontroli,

- kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących kontroli,

- sporządzanie sprawozdań z działalności stanowiska ds. kontroli,

- wykonywanie czynności doradczych,

- odbywanie praktyki przy audytorze wewnętrznym w zakresie audytu wewnętrznego.

V. Wymagane dokumenty:

- podpisany list motywacyjny,

- wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- podpisany CV (życiorys) z opisem przebiegu pracy zawodowej,

- kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie ewentualnie inne kopie dodatkowych dokumentów świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),

- kopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe a w przypadku trwania stosunku pracy oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy lub zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,

- podpisane oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania ww. stanowiska,

- podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe,

- podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Uwaga: Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana do przedłożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

a) osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14,

b) oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej''.

c) Termin składania ofert: do 4 października 2021 r. do godz.15: 15 - decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu,

d) dokumenty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane,

e) złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełniania przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko urzędnicze. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną zaproszone do kolejnego etapu naboru. Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.goldap.pl/pl/1327/0/ogloszenia-o-naborze.html oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.

Burmistrz Gołdapi
Tomasz Rafał Luto