GPO.6733.9.4.2019 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji odmownej nr 9/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15-kV i nN-0,4kV - w obrębie ew. 00023 Pogorzel

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 16-10-2019 12:17:57