GPO.6733.19.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o umorzeniu post. administr. dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej między ul. Konstytucji 3-go Maja i ul. Wojska Pol. Gołdap 2

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 31-08-2020 12:16:47