GPO.6733.25.5.2020 OBWIESZCZENIE 2 o wysłaniu do uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie separatora substancji ropopochodnych zlokalizowanego na istniejącej kanalizacji deszczowej, obr. Gołdap 2

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 28-09-2020 16:52:27