GPO.6733.23.6.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, obręb ewid. 0017 Kozaki.

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 01-10-2020 13:36:50