Akcja odśnieżania i oczyszczania ulic gminnych i powiatowych oraz chodników na terenie miasta Gołdapi.

I n f o r m a c j a

xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Urząd Miejski w Gołdapi, informuje, że prowadzona jest akcja odśnieżania i oczyszczania ulic gminnych i powiatowych oraz chodników na terenie miasta Gołdapi.

 

  1. Wykonawcą prac porządkowych w zakresie odśnieżania i posypywania ulic i chodników od 6 grudnia 2003 r. jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi z siedzibą przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1A, tel. 615-12-29.              
  2. Akcja zimowa trwa od 1.12. każdego roku lub od chwili jej ogłoszenia i obowiązuje do chwili jej zawieszenia.
  3. Pod zimowym utrzymaniem ulic i chodników rozumie się:

- oczyszczanie ze śmieci, odpadów, lodu i błota, odśnieżanie i zwalczanie śliskości,

- mechaniczne i ręczne rozgarnianie śniegu na ulicach i chodnikach, schodach i przejściach dla pieszych,

- usuwanie śniegu ze studzienek kanalizacyjnych i kratek burzowych,

- utrzymanie w czystości rozjazdów i skrzyżowań, utrzymanie prawidłowej czytelności znaków drogowych w mieście.

 

  1. Akcja zimowa obejmuje również usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzenia akcji (usuwanie nadmiernej ilości śniegu, piasku i błota z ulicy i chodników objętych akcja zimową).

        Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w odśnieżaniu należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Gołdapi pod nr tel. 615-03-00, 600 872 176  lub bezpośrednio do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi pod nr tel. 615-12-29

 

        Jednocześnie przypominamy o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających m. in. z Rozdziału 3, art. 5 ust. 1 pkt. 4  Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegających na „oczyszczaniu z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości”.

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-05-2015 13:16:43