Zarządzenie Nr 797/X/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Gołdapi


Zarządzenie Nr 797/X/2020

Burmistrza Gołdapi

z dnia 1 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o pracownika samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 652/III/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdy pracownik podejmujący po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym jest zobowiązany odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na umotywowany wniosek kierownika komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik urzędu może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Zwolnienie to nie wyłącza z obowiązku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, co jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia;

3) w § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W planie służby przygotowawczej wskazuje się komórki organizacyjne, w których pracownik będzie odbywać praktyki. Każdy pracownik obowiązkowo odbywa praktyki w: Biurze Prawnym, Wydziale Finansów i Realizacji Budżetu, Wydziale ds. Administracyjnych, przy Pełnomocniku ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz przy samodzielnym stanowisku ds. zamówień publicznych.”;

4) w § 9 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i egzaminu przechowuje się na stanowisku ds. kadr i płac.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy oraz kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gołdapi

/-/ Tomasz Rafał Luto


Załącznik do Zarządzenia Nr 797/X/2020

Burmistrza Gołdapi z dnia 1 października 2020 r.

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 652/III/2009

Burmistrza Gołdapi z dnia 5 marca 2009 r.

 

Gołdap, ………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………………                                                                             

………………………………………………..                                                                             

(kierownik komórki organizacyjnej)

………………………………………………..

(wydział)

 

……………………………………………….

(znak sprawy)

                                                                                                                                             Burmistrz Gołdapi

 

WNIOSEK

o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) wnioskuję o zwolnienie z odbycia służby przygotowawczej Pani/Pana

…………………………………………………………….

(imię i nazwisko pracownika)

…………………………………………………………….

(stanowisko)

…………………………………………………………….

(wydział)

 

UZASADNIENIE

………………………………………………………….......................................................................................................

………………………………………………………….......................................................................................................

………………………………………………………….......................................................................................................

………………………………………………………….......................................................................................................

 

                                                                                                                             ………………………………………………………..

                                                                                                     (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Autor: Michał Jurewicz
Data utworzenia: 10-11-2020 14:36:36
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 10-11-2020 14:37:41