Zarządzenie Nr 422/I/2005 z 31.01.2005r.

Zarządzenie Nr422/I/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 31 stycznia 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r.,. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 211.000 zł, w tym:

 

a) dział 600 – Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 2030 – Drogi publiczne gminne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 150.000 zł;

 

b) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.000 zł;

 

- rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 59.000 zł;

 

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 415.000 zł, w tym:

 

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 394.000 zł;

 

        - rozdział 85214 § 2010 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 21.000 zł;

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 190.000 zł, w tym:

 

a) dział 600 – Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 4300 – Zakup usług pozostałych, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 150.000 zł;

 

b) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85213 § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.000 zł;

 

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne –  38.000 zł;

 

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 394.000 zł, w tym:

 

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia społeczne – 394.000 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych – 34.668.000 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – 44.137.000 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

               Załącznik Nr 1

              do Zarządzenia Nr 422/I/2005

              Burmistrza Gołdapi

              z dnia 31 stycznia 2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

+150.000

150.000

852

85212

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5.793.000

-394.000

5.399.000

852

85213

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

17.000

+2.000

19.000

852

85214

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

288.000

-21.000

267.000

852

85214

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

126.000

+59.000

185.000

 

 

Załącznik Nr 2

                do Zarządzenia Nr 422/I/ 2005

                Burmistrza Gołdapi

                z dnia 31 stycznia 2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

4300

Zakup usług pozostałych

193.000

+150.000

343.000

852

85212

3110

Świadczenia społeczne

5.586.700

-394.000

5.192.700

852

85213

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

17.000

+2.000

19.000

852

85214

3110

Świadczenia społeczne

479.000

+38.000

517.000