Zarządzenie Nr 465/IV/2005 z 28.04.2005r.

Zarządzenie Nr 465 / IV / 2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 28 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r.,. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 169.948 zł, w tym:

a) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dział 85415 § 2030 – Pomoc materialna dla uczniów, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 169.948 zł;

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 211.736 zł, w tym:

 a) dział 801– Oświata i wychowanie:

- rozdział 80110 § 3020 – Gimnazja, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł;

- rozdział 80110 § 4040 – Gimnazja, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.347 zł;

- rozdział 80110 § 4440 – Gimnazja, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.691 zł;

b) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- dział 85415 § 3110 – Pomoc materialna dla uczniów, świadczenia społeczne – 169.948 zł;

c) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

- rozdział 92604 § 4110 – Instytucje kultury fizycznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.290 zł;

- rozdział 92604 § 4120 – Instytucje kultury fizycznej, składki na Fundusz Pracy – 460 zł;

 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 41.788 zł, w tym:

 a) dział 801– Oświata i wychowanie:

 - rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 10.000 zł;

- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.347 zł;

- rozdział 80101 § 4440 – Szkoły podstawowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.691 zł;

 b) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

- rozdział 92604 § 4300 – Instytucje kultury fizycznej, zakup usług pozostałych – 3.750 zł;

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1) plan dochodów budżetowych – 34.563.236 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 2) plan wydatków budżetowych – 44.032.236 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 465 / IV / 2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 28.04.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

854

85415

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

-

+169.948

169.948

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 465 / IV / 2005

Burmistrza Gołdapi

                z dnia 28.04.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

801

80101

3020

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

198.093

-10.000

188.093

801

80101

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

455.000

-13.347

441.653

801

80101

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

385.013

-14.691

370.322

801

80110

3020

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

38.781

+10.000

48.781

801

80110

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

200.553

+13.347

213.900

801

80110

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

156.309

+14.691

171.000

854

85415

3110

świadczenia społeczne

-

+169.948

169.948

926

92604

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

66.000

+3.290

69.290

926

92604

4120

składki na Fundusz Pracy

9.900

+460

10.360

926

92604

4300

zakup usług pozostałych

117.650

-3.750

113.900