Uchwała Nr XXXIII/206/2005 z 25.08.2005r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/206/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25 sierpnia 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 300.000 zł, w tym:

 

a) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 

- rozdział 90095 § 6050 – Pozostała działalność, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 300.000 zł, w tym:

 

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85215 § 3110 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne – 300.000 zł.

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan wydatków budżetowych – 46.092.026 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 2.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                                                                                             Remigiusz Karpiński

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/206/2005                                     

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 25.08.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

852

85215

3110

Świadczenia społeczne

3.300.000

-300.000

3.000.000

900

90095

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

408.000

+300.000

708.000