Zarządzenie Nr 502/VIII/2005 z 30.08.2005r.

Zarządzenie Nr 502 / VIII / 2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 30 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r.,. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę  19.457 zł, w tym:

 

a) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 16.288 zł;

 

b) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 2030 – Szkoły podstawowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

zadań bieżących gmin – 1.822 zł;

 

c) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212  § 6310  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.347 zł.

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 33.457 zł, w tym:

 

a) dział 600 –  Transport i łączność:

 

- rozdział 60016  § 3020 – Drogi publiczne gminne,  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

   - rozdział 75023 § 4140 –  Urzędy gmin, wpłaty na PFRON – 10.000 zł;

 

c) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75108 § 4110 – Wybory do Sejmu i Senatu, składki na ubezpieczenia społeczne – 379 zł;

 

-  rozdział 75108 § 4120 – Wybory do Sejmu i Senatu, składki na Fundusz Pracy – 54 zł;

 

-  rozdział 75108 § 4170 – Wybory do Sejmu i Senatu, wynagrodzenia bezosobowe – 2.205 zł;

 

-  rozdział 75108 § 4210 – Wybory do Sejmu i Senatu, zakup materiałów i wyposażenia - ?

 

-  rozdział 75108 § 4300 – Wybory do Sejmu i Senatu, zakup usług pozostałych - ?

 

d) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

   - rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.822 zł;

 

- rozdział 80110 § 4110 –  Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000 zł;

 

e) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212  § 6060  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  – 1.347 zł.

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 14.000 zł, w tym:

a) dział 600 –  Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 2.000 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

   - rozdział 75023 § 4270 –  Urzędy gmin, zakup usług remontowych – 10.000 zł;

 

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych –  , w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

 

3) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 3.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                             Burmistrz Gołdapi

                                                                                                                                             Marek Miros

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 502/VIII/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

751

75108

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

-

+16.288

16.288

800

80101

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.287

+1.822

9.109

852

85212

6310

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

-

+1.347

1.347

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 502/VIII/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 30 sierpnia 2005r.

 

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

+2.000

2.000

600

60016

4270

zakup usług remontowych

545.000

-2.000

543.000

750

75023

4140

wpłaty na PFRON

10.000

+10.000

20.000

750

75023

4270

zakup usług remontowych

170.000

-10.000

160.000

751

75108

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

-

+379

379

751

75108

4120

składki na Fundusz Pracy

-

+54

54

751

75108

4170

wynagrodzenia bezosobowe

-

+2.205

2.205

751

75108

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-

 

 

751

75108

4300

zakup usług pozostałych

-

 

 

801

80101

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.140.000

-2.000

1.138.000

801

80101

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

57.287

+1.822

59.109

801

80110

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

480.000

+2.000

482.000

852

85212

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

+1.347

1.347