Uchwała Nr XXXIV/209/2005 z 09.09.2005r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/209//2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 09 września 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 658.347 zł, w tym:

 

a) dział 756 –  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

 

- rozdział 75615 § 0310 –  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 525.000 zł;

 

- rozdział 75615 § 0910 –  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 132.000 zł;

 

b) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212  § 6310  Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.347 zł.

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 706.637 zł, w tym:

 

a) dział 600 –  Transport i łączność:

 

- rozdział 60016  § 3020 – Drogi publiczne gminne,  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000 zł;

 

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70005  § 6050 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.000 zł;

 

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80110 § 3020 –  Gimnazja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –  3.000 zł;

 

- rozdział 80110 § 4110 –  Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.000 zł;

 

d) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212  § 6060  – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  – 1.347 zł;

 

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 3020 – Świetlice szkolne, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –  1.000 zł;

 

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników - 17.290 zł;

 

- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne –  4.000 zł;

 

f) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92695  § 6010    Pozostała działalność, wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 657.000 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 48.290 zł, w tym:

 

a) dział 600 –  Transport i łączność:

 

- rozdział 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 2.000 zł;

 

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

- rozdział 70005 § 4300 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych – 9.000 zł;

 

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.690 zł;

 

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 2.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 5.500 zł;

 

- rozdział 80101 § 4230 – Szkoły podstawowe, zakup leków i materiałów medycznych – 500 zł;

 

- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 11.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4410 – Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe - 500 zł;

 

- rozdział 80101 § 4430 – Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 3.000 zł;

 

- rozdział 80110 § 4120 –  Gimnazja, składki na Fundusz pracy – 1.100 zł;

 

- rozdział 80110 § 4230 –  Gimnazja, zakup leków i materiałów medycznych – 500 zł;

 

- rozdział 80110 § 4410 –  Gimnazja, podróże służbowe krajowe – 500 zł;

 

- rozdział 80110 § 4430 –  Gimnazja, różne opłaty i składki – 1.000 zł;

 

d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4120 – Świetlice szkolne, składki na Fundusz Pracy –  500 zł;

 

- rozdział 85401 § 4240 – Świetlice szkolne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł;

 

- rozdział 85401 § 4410 – Świetlice szkolne, podróże służbowe krajowe – 500 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych – 34.427.292, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – 46.750.373 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

 

3) wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2005 wg załącznika nr 3.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński

 

                                                                                                                                             Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/209/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 09.09.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

756

75615

0310

podatek od nieruchomości

3.154.540

+525.000

3.679.540

756

75615

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

122.463

+132.000

254.463

852

85212

6310

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

-

+1.347

1.347

 

 

  

Załącznik Nr 2

                                                                                                                                             do Uchwały Nr XXXIV/209/2005                                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Gołdapi

                                                                                                                                             z dnia 09.09.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

-

+2.000

2.000

600

60016

4270

zakup usług remontowych

545.000

-2.000

543.000

700

70005

4300

zakup usług pozostałych

334.000

-9.000

325.000

700

70005

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.086.000

+9.000

1.095.000

801

80101

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

461.353

-4.690

456.663

801

80101

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.140.000

-2.000

1.138.000

801

80101

4120

składki na Fundusz Pracy

160.000

-5.500

154.500

801

80101

4230

zakup leków i materiałów medycznych

500

-500

-

801

80101

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

57.287

-5.000

52.287

801

80101

4270

zakup usług remontowych

144.000

-11.000

133.000

801

80101

4410

podróże służbowe krajowe

18.000

-500

17.500

801

80101

4430

różne opłaty i składki

13.500

-3.000

10.500

801

80110

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

48.781

+3.000

51.781

801

80110

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

480.000

+12.000

492.000

801

80110

4120

składki na Fundusz Pracy

70.710

-1.100

69.610

801

80110

4230

zakup leków i materiałów medycznych

500

-500

-

801

80110

4410

podróże służbowe krajowe

8.000

-500

7.500

801

80110

4430

różne opłaty i składki

10.100

-1.000

9.100

852

85212

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

+1.347

1.347

854

85401

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8.990

+1.000

9.990

854

85401

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

209.620

+17.290

226.910

854

85401

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

45.312

+4.000

49.312

854

85401

4120

składki na Fundusz Pracy

7.010

-500

6.510

854

85401

4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 13.000

-1.000

12.000

854

85401

4410

podróże służbowe krajowe

2.700

-500

2.200

926

92695

6010

wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

-

+657.000

657.000