Zarządzenie Nr 513/IX/2005 z 29.09.2005r.

Zarządzenie Nr 513/IX/ 2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29 września 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 171.498 zł, w tym:

 

a) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 4.710 zł;

 

-  rozdział 75108 § 2010 – Wybory do Sejmu i Senatu, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 20.925 zł;

 

b) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 83.589 zł;

 

- rozdział 85295 § 2030 – Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 62.274 zł;

 

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 338.210 zł, w tym:

 

a) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212 § 2010 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 337.955 zł;

 

- rozdział 85213 § 2010 –  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami –  255 zł;

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 272.324 zł, w tym:

 

a) dział 750 – Administracja publiczna:

 

   - rozdział 75023 § 4300 –  Urzędy gmin, zakup usług pozostałych – 60.000 zł;

 

b) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75107 § 4110 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, składki na ubezpieczenia społeczne -1.400 zł;

 

-  rozdział 75107 § 4120 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , składki na Fundusz Pracy – 310 zł;

 

-  rozdział 75107 § 4170 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł;

 

-  rozdział 75108 § 3030 – Wybory do Sejmu i Senatu, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 20.925 zł;

 

c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa:

 

   - rozdział 75412 § 4300 –  Ochotnicze straże pożarne, zakup usług pozostałych – 5.000 zł;

 

d) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

   - rozdział 80113 § 4300 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup usług pozostałych – 30.000 zł;

 

e) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne – 83.589 zł;

 

- rozdział 85295 § 3110 – Pozostała działalność, świadczenia społeczne – 62.274 zł;

 

f) dział 926 –  Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92604 § 3030 – Instytucje kultury fizycznej, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.500 zł;

 

- rozdział 92604 § 4260 – Instytucje kultury fizycznej, zakup energii – 3.000 zł;

 

- rozdział 92604 § 4440 – Instytucje kultury fizycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 326 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 439.036 zł, w tym:

a) dział 750 – Administracja publiczna:

 

   - rozdział 75023 § 4270 –  Urzędy gmin, zakup usług remontowych – 60.000 zł;

 

b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa:

 

- rozdział 75412 § 4260 –  Ochotnicze straże pożarne, zakup energii – 2.000 zł;

 

- rozdział 75412 § 4270 –  Ochotnicze straże pożarne, zakup usług remontowych – 3.000 zł;

 

c) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

   - rozdział 80113 § 4210 – Dowożenie uczniów do szkół, zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł;

 

d) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85212 § 3110 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia społeczne – 337.955 zł;

 

- rozdział 85213 § 4130 –  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 255 zł.

 

e) dział 926 –  Kultura fizyczna i sport:

 

- rozdział 92604 § 4210 – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 4.026 zł;

 

- rozdział 92604 § 4410 – Instytucje kultury fizycznej, podróże służbowe krajowe – 1.800 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych – 34.297.903 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych – 46.620.984 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

                       

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 513/IX/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29.09.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

751

75107

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

19.213

+4.710

23.923

751

75108

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

16.288

+20.925

37.213

852

85212

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

5.399.000

-337.955

5.061.045

852

85213

2010

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami

19.752

-255

19.497

852

85214

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

202.430

+83.589

286.019

852

85295

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

68.226

+62.274

130.500

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 513/IX/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 29.09.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

750

75023

4270

zakup usług remontowych

160.000

-60.000

100.000

750

75023

4300

zakup usług pozostałych

190.000

+60.000

250.000

751

75107

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

379

+1.400

1.779

751

75107

4120

składki na Fundusz Pracy

54

+310

364

751

75107

4170

wynagrodzenia bezosobowe

2.205

+3.000

5.205

751

75108

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

+20.925

20.925

754

75412

4260

zakup energii

5.000

-2.000

3.000

754

75412

4270

zakup usług remontowych

5.000

-3.000

2.000

754

75412

4300

zakup usług pozostałych

13.000

+5.000

18.000

801

80113

4210

zakup materiałów i wyposażenia

295.000

-30.000

265.000

801

80113

4300

zakup usług pozostałych

54.000

+30.000

84.000

852

85212

3110

świadczenia społeczne

5.192.700

-337.955

4.854.745

852

85213

4130

składki na ubezpieczenie zdrowotne

19.752

-255

19.497

852

85214

3110

świadczenia społeczne

469.930

+83.589

553.519

852

85295

3110

świadczenia społeczne

162.726

+62.274

225.000

926

92604

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

+2.500

9.500

926

92604

4210

zakup materiałów i wyposażenia

69.260

-4.026

65.234

926

92604

4260

zakup energii

3.000

+3.000

6.000

926

92604

4410

podróże służbowe krajowe

5.800

-1.800

4.000

926

92604

4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9.940

+326

10.266