Zarządzenie Nr 517/X/2005 z 19.10.2005r.

Zarządzenie Nr 517/X/ 2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 19 października 2005 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 55.660 zł, w tym:

 

a) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.780 zł;

 

- rozdział 80101 § 4260 – Szkoły podstawowe, zakup energii – 5.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4300 – Szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych – 6.000 zł;

 

- rozdział 80110 § 3020 –  Gimnazja, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –  4.500 zł;

 

- rozdział 80110 § 4010 –  Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników – 500 zł;

 

- rozdział 80110 § 4110 –  Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł;

 

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4040 – Świetlice szkolne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 380 zł;

 

- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne –  1.500 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 55.660 zł, w tym:

 

a) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 3030 – Szkoły podstawowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.780 zł;

 

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 3.000 zł;

 

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne,  wynagrodzenia osobowe pracowników – 380 zł;

 

- rozdział 85401 § 4270 – Świetlice szkolne,  zakup usług remontowych –  1.500 zł;

 

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan wydatków budżetowych – 46.620.984 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                             Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

 

  

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 517/X/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 19.10.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

801

80101

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

188.093

-1.000

187.093

801

80101

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.000

-8.000

2.000

801

80101

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.830.300

-30.780

5.799.520

801

80101

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

456.663

+30.780

487.443

801

80101

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.138.000

-7.000

1.131.000

801

80101

4120

składki na Fundusz Pracy

154.500

-1.000

153.500

801

80101

4210

zakup materiałów i wyposażenia

435.000

-3.000

432.000

801

80101

4260

zakup energii

250.000

+5.000

255.000

801

80101

4270

zakup usług remontowych

133.000

-3.000

130.000

801

80101

4300

zakup usług pozostałych

150.000

+6.000

156.000

801

80110

3020

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

51.781

+4.500

56.281

801

80110

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.600.000

+500

2.600.500

801

80110

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

492.000

+7.000

499.000

854

85401

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

226.910

-380

226.530

854

85401

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.353

+380

16.733

854

85401

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

49.312

+1.500

50.812

854

85401

4270

zakup usług remontowych

11.000

-1.500

9.500