Uchwała Nr XXXVI/213/2005 z 27.10.2005r.

UCHWAŁA Nr XXXVI/213/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia  27 października 2005 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 627.265 zł, w tym:

 

a) dział  600 – Transport i łączność:

 

-  rozdział 60016 § 0970 – Drogi publiczne gminne, wpływy z różnych dochodów – 200.000 zł;

 

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

-  rozdział 70005 § 0470 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 40.000 zł;

 

-  rozdział 70005 § 0750 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 32.000 zł;

 

c) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75107 § 2010 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 18.900 zł;

 

d) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

 

-  rozdział 75615 § 0910 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40.000 zł;

 

-  rozdział 75616 § 0440 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, wpływy z opłaty miejscowej – 110.000 zł;

 

-  rozdział 75616 § 2440 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 81.310 zł;

 

-  rozdział 75621 § 0010 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych – 10.000 zł;

 

e) dział 758 – Różne rozliczenia:

 

-  rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe, pozostałe odsetki – 20.000 zł;

 

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

 

-  rozdział 90003 § 0830 – Oczyszczanie miast i wsi, wpływy z usług – 40.000 zł;

 

-  rozdział 90095 § 0970 – Pozostała działalność,wpływy z różnych dochodów  – 20.000 zł;

 

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 

-  rozdział 92116 § 2020 – Biblioteki, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 15.055 zł.

 

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 374.310 zł, w tym:

 

a) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

 

-  rozdział 70005 § 0970 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wpływy z różnych dochodów – 15.000 zł;

 

b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

 

-  rozdział 75414 § 2010 – Obrona cywilna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami – 1.000 zł;

 

c) dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

 

-  rozdział 75615 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, podatek od nieruchomości – 245.310 zł;

 

-  rozdział 75616 § 0310 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, podatek od nieruchomości – 113.000 zł;

 

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2005:

 

1) zwiększyć plan wydatków kwotę 433.019 tym:

 

a) dział  600 – Transport i łączność:

 

-  rozdział 60016 § 6050 – Drogi publiczne gminne, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 206.270 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

-  rozdział 75095 § 4210 – Pozostała działalność, zakup materiałów i wyposażenia – 30.000 zł;

 

c) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75107 § 3030 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.900 zł;

 

-  rozdział 75108 § 4110 – Wybory do Sejmu i Senatu, składki na ubezpieczenia społeczne – 466 zł;

 

-  rozdział 75108 § 4120 – Wybory do Sejmu i Senatu, kładki na Fundusz Pracy – 50 zł;

 

-  rozdział 75108 § 4170 – Wybory do Sejmu i Senatu, wynagrodzenia bezosobowe – 4.845 zł;

 

d) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80110 § 2590 – Gimnazja, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną – 20.000 zł;

 

e) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214 § 3110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia społeczne – 6.000 zł;

 

f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

- rozdział 85401 § 4010 – Świetlice szkolne, wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.433 zł;

 

g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

 

-  rozdział 92116 § 2480 – Biblioteki, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 15.055 zł;

 

- rozdział 92120 § 2720 – Ochrona i konserwacja zabytków, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000 zł;

 

h) dział 926 – Kultura fizyczna i sport:

 

-  rozdział 92604 § 4010  – Instytucje kultury fizycznej, wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.820 zł;

 

-  rozdział 92604 § 4110  – Instytucje kultury fizycznej, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.035 zł;

 

-  rozdział 92604 § 4120  – Instytucje kultury fizycznej, składki na Fundusz Pracy – 145 zł;

 

-  rozdział 92604 § 4210  – Instytucje kultury fizycznej, zakup materiałów i wyposażenia – 11.000 zł;

 

-  rozdział 92695 § 2830  – Pozostała działalność, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000 zł;

 

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 200.064 zł, w tym:

 

a) dział  600 – Transport i łączność:

 

-  rozdział 60016 § 4270 – Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych – 6.270 zł;

 

b) dział 750 – Administracja publiczna:

 

-  rozdział 75095 § 4300 – Pozostała działalność, zakup usług pozostałych – 30.000 zł;

 

c) dział 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

 

-  rozdział 75108 § 4300 – Wybory do Sejmu i Senatu, zakup usług pozostałych – 5.361 zł;

 

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

 

-  rozdział 75414 § 4210 – Obrona cywilna, zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł;

 

e) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

- rozdział 80101 § 3020 – Szkoły podstawowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –  10.170 zł;

 

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 12.779 zł;

 

- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 1.747 zł;

 

- rozdział 80101 § 4210 – Szkoły podstawowe, zakup materiałów i wyposażenia – 2.816 zł;

 

- rozdział 80101 § 4240 – Szkoły podstawowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4260 – Szkoły podstawowe, zakup energii – 391 zł;

 

- rozdział 80101 § 4270 – Szkoły podstawowe, zakup usług remontowych – 1.597 zł;

 

- rozdział 80101 § 4300 – Szkoły podstawowe, zakup usług pozostałych – 1.433 zł;

 

- rozdział 80101 § 4410 – Szkoły podstawowe, podróże służbowe krajowe – 1.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4430 – Szkoły podstawowe, różne opłaty i składki – 500 zł;

 

f) dział 852 – Pomoc społeczna:

 

- rozdział 85214 § 4110 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne – 6.000 zł;

 

- rozdział 85215 § 3110 – Dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne – 118.000 zł;

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 

1) plan dochodów budżetowych –  34.550.858 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 1;

 

2) plan wydatków budżetowych –  46.853.939 zł, w tym zmiany wg załącznika nr 2;

 

3) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych wg załącznika nr 3;

 

4) źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej wg załącznika nr 4;

 

5) dotacje dla publicznych szkół w roku 2005 wg załącznika nr 5;

 

6) wykaz zadań własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w roku 2005 wg załącznika nr 6;

 

7) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w roku 2005 wg załącznika nr 7;

 

8) niewykorzystane środki na zadania inwestycyjne w wysokości 20.000 zł przeznaczy się na spłatę kredytu zaciągniętego na ten cel.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

                                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/213/2005 

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27.10.2005 r.

 

Zmiany planu dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

0970

wpływy z różnych dochodów

-

+200.000

200.000

700

70005

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

140.000

+40.000

180.000

700

70005

0750

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

5.500

+32.000

37.500

700

70005

0970

Wpływy z różnych dochodów

60.000

-15.000

45.000

751

75107

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23.923

+18.900

42.823

754

75414

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawam

2.000

-1.000

1.000

756

75615

0310

podatek od nieruchomości

3.679.540

-245.310

3.434.230

756

75615

0910

odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

254.463

+40.000

294.463

756

75616

0310

podatek od nieruchomości

1.613.000

-113.000

1.500.000

756

75616

0440

Wpływy z opłaty miejscowej

210.855

+110.000

320.855

756

75616

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

-

+81.310

81.310

756

75621

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

2.926.688

+10.000

2.936.688

758

75814

0920

Pozostałe odsetki

20.000

+20.000

40.000

900

90003

0830

Wpływy z usług

80.000

+40.000

120.000

900

90095

0970

wpływy z różnych dochodów

-

+20.000

20.000

921

92116

2020

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

-

+15.055

15.055

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/213/2005

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27.10.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed zmianami

Zmiana

Plan po zmianach

600

60016

4270

Zakup usług remontowych

543.000

-6.270

536.730

600

60016

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40.000

+206.270

246.270

750

75095

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

+30.000

60.000

750

75095

4300

Zakup usług pozostałych

340.025

-30.000

310.025

751

75107

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

+18.900

18.900

751

75108

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

379

+466

845

751

75108

4120

Składki na Fundusz Pracy

54

+50

104

751

75108

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.205

+4.845

7.050

751

75108

4300

Zakup usług pozostałych

9.225

-5.361

3.864

754

75414

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-1.000

-

801

80101

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

187.093

-10.170

176.923

801

80101

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.131.000

-12.779

1.118.221

801

80101

4120

Składki na Fundusz Pracy

153.500

-1.747

151.753

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

432.000

-2.816

429.184

801

80101

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

54.109

-1.000

53.109

801

80101

4260

Zakup energii

255.000

-391

254.609

801

80101

4270

Zakup usług remontowych

130.000

-1.597

128.403

801

80101

4300

Zakup usług pozostałych

156.000

-1.433

154.567

801

80101

4410

Podróże służbowe krajowe

17.500

-1.000

16.500

801

80101

4430

Różne opłaty i składki

10.500

-500

10.000

801

80110

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

245.000

+20.000

265.000

852

85214

3110

Świadczenia społeczne

553.519

+6.000

559.519

852

85214

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35.000

-6.000

29.000

852

85215

3110

Świadczenia społeczne

3.000.000

-118.000

2.882.000

854

85401

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

226.530

+13.433

239.963

921

92116

2480

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

423.600

+15.055

438.655

921

92120

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

-

+50.000

50.000

926

92604

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

343.000

+5.820

348.820

926

92604

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

69.290

+1.035

70.325

926

92604

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.360

+145

10.505

926

92604

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65.234

+11.000

76.234

926

92695

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30.000

+50.000

80.000