Zarządzenie Nr 534/XI/2005 z 04.11.2005r.

Zarządzenie Nr 534/XI/2005xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Burmistrza Gołdapi

z dnia 04 listopada 2005 roku

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005

 

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 2 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 10 uchwały Nr XXV/164/2004 Rady Miejskiej Gołdapi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. –  zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 517/X/2005 Burmistrza Gołdapi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2005 unieważnia się zmiany w planie wydatków w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

 

1) dział 801 – Oświata i wychowanie:

 

a) zmniejszenia planu wydatków:

 

- rozdział 80101 § 4010 – Szkoły podstawowe, wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.780 zł;

 

- rozdział 80101 § 4110 – Szkoły podstawowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł;

 

- rozdział 80101 § 4120 – Szkoły podstawowe, składki na Fundusz Pracy – 1.000 zł;

 

b) zwiększenia planu wydatków:

 

- rozdział 80101 § 4040 – Szkoły podstawowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.780 zł;

 

- rozdział 80110 § 4010 –  Gimnazja, wynagrodzenia osobowe pracowników – 500 zł;

 

- rozdział 80110 § 4110 –  Gimnazja, składki na ubezpieczenia społeczne – 7.000 zł;

 

w wyniku których dokonane zmiany wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zmniejszono o kwotę 500 zł,

 

2) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

 

a) zmniejszenia planu wydatków:

 

- rozdział 85401 § 4270 – Świetlice szkolne,  zakup usług remontowych –  1.500 zł;

 

b) zwiększenia planu wydatków:

 

- rozdział 85401 § 4110 – Świetlice szkolne, składki na ubezpieczenia społeczne –  1.500 zł;

 

w wyniku których dokonane zmiany wydatków na  pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 1.500 zł

 

§ 2. Zmiany planu wydatków stanowią załącznik  nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 534/XI/2005

Burmistrza Gołdapi

z dnia 04.11.2005 r.

 

Zmiany planu wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan przed

Unieważnienie zmiany

Plan po

801

80101

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

5.799.520

-30.780

5.830.300

801

80101

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

487.443

+30.780

456.663

801

80101

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

1.131.000

-7.000

1.138.000

801

80101

4120

składki na Fundusz Pracy

153.500

-1.000

154.500

801

80110

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

2.600.500

+500

2.600.000

801

80110

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

499.000

+7.000

492.000

854

85401

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

50.812

+1.500

49.312

854

85401

4270

zakup usług remontowych

9.500

-1.500

11.000