II nabór na wolne stanowisko urzędnicze

DYREKTOR

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GOŁDAPI

OGŁASZA II NABÓR


NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:


SAMODZIELNY REFERENT D/S KADR I KSIĘGOWOŚCI

nazwa stanowiska pracy


w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gołdapi ul. Stadionowa 5A


 1. Do naboru może przystąpić osoba, która posiada:

  1. Obywatelstwo polskie,

  2. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie ekonomiczne,

  4. 5 letni staż pracy,

  5. doświadczenie zawodowe w księgowości minimum 2 lata,

  6. dobry stan zdrowia,

  7. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

  8. nieposzlakowana opinia.


 1. Wymagania niezbędne:

  1. biegła znajomość obsługi komputera,

  2. znajomość zagadnień z zakresu: księgowości budżetowej, finansów publicznych, klasyfikacji budżetowej, kadr,

  3. umiejętność pracy w zespole,

  4. odpowiedzialność, uczciwość,


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. naliczanie wynagrodzeń pracownikom OSiR,

  2. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,

  3. sporządzanie dokumentacji z tyt. ubezpieczeń społecznych,

  4. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

  5. obsługa programu PŁATNIK i FAKT (kadrowo-księgowy)

  6. prowadzenie dokumentacji kadr,

  7. prowadzenie kasy OSiR,

  8. wystawianie faktur sprzedaży i rozliczanie sprzedaży,

  9. prowadzenie dokumentacji ZFŚS.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV),

  2. list motywacyjny,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. dokument stwierdzający wykształcenie,

  5. kwestionariusz osobowy,

  6. referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,

  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. Stadionowa 5A, 19-500 Gołdap lub listownie w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Naboru na stanowisko urzędniczeSAMODZIELNY REFERENT D/S KADR I KSIĘGOWOŚCI”

w terminie do dnia 30 marca 2007 r.


Dokumenty, które wpłyną do OSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /WWW.bip.goldap.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji, Urzędu Miasta Gołdapi i Powiatowym Urząd .

Organizowany nabór dotyczy pracy w pełnym wymiarze czasu.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji

Marian Kulikowski