OPS Gołdap - Projekt „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi informuje, że rozpoczął realizację projektuZacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt adresowany jest do 61 osób – bezrobotnych będących świadczeniobiorcami Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedsięwzięcie ma na celu podwyższenie aktywności społeczno – zawodowej klientów pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz wzrost oddziaływań pomocy społecznej.

Projekt realizowany będzie przez 2 narzędzia:

 • Kontrakt socjalny dla 41 osób

 • Program aktywności lokalnej dla 20 osób

W ramach projektu prowadzone będą następujące zadania:

 1. aktywna integracja

 2. praca socjalna

 3. zasiłki i pomoc w naturze

 4. działania o charakterze środowiskowym

Uczestnicy projektu skorzystają z:

 • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;

 • treningu umiejętności psychospołecznych;

 • indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego;

 • indywidualnego i grupowego poradnictwa prawnego;

 • szkoleń dostosowanych do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu.