OPS Gołdap poszukuje specjalistów...

 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi

poszukuje specjalistów:

1) doradcy zawodowego, 2) psychologa, 3) prawnika, 4) pedagoga

do realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 pt. „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi” w roku 2009. Oferujemy nawiązanie stosunku pracy w formie umowy cywilnoprawnej tu: umowa-zlecenie na wykonanie konkretnego działania.

1)Doradca zawodowy:

jedna osoba do prowadzenia zajęć w ramach realizacji kontraktów socjalnych (łącznie 92 godziny dla 41 osób)

jedna osoba do prowadzenia zajęć w ramach realizacji umów Programu Aktywności Lokalnej (łącznie 50 godzin dla 20 osób)

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, kierunkowe: pedagogika pracy, socjologia pracy, psychologia pracy, doradztwo zawodowe lub poradnictwo zawodowe, doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej, doświadczenie w pracy w ramach projektów;

- planuje się do powierzenia: badanie ofert pracy i zapotrzebowania na określone umiejętności (kwalifikacje zawodowe), warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe

2)Psycholog:

jedna osoba do prowadzenia zajęć w ramach realizacji kontraktów socjalnych (łącznie 112 godzin dla 41 osób)

jedna osoba do prowadzenia zajęć w ramach realizacji umów Programu Aktywności Lokalnej (łącznie 65 godzin dla 20 osób)

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, dyplom magistra psychologii, doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej, doświadczenie w realizacji treningów z zakresu umiejętności psychospołecznych, doświadczenie w pracy w ramach projektów;

- planuje się do powierzenia: trening umiejętności psychospołecznych, grupowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne

3) Prawnik:

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, dyplom magistra prawa, odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomami, zaświadczeniami;

- planuje się do powierzenia: grupowe i indywidualne poradnictwo prawne (łącznie 32 godziny dla 61 osób).

4) Pedagog:

jedna osoba do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej w Grabowie (łącznie 40 godzin w ciągu 5 miesięcy)

jedna osoba do prowadzenia zajęć w świetlicy wiejskiej w Boćwince (łącznie 40 godzin w ciągu 5 miesięcy)

- wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe, dyplom magistra pedagogiki, doświadczenie w pracy pedagogicznej, doświadczenie w pracy w ramach projektów;

- planuje się do powierzenia: prowadzenie zajęć w świetlicy wiejskiej dla osób realizujących umowy Programu Aktywności Lokalnej


 


 


 


 


 

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie OPS w Gołdapi Plac Zwycięstwa 8 w terminie do 31 lipca 2009r. Dołączyć należy również propozycję konspektu zajęć.


 


 


 


 

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 16-12-2011 14:10:49