Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy – kasjer

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

księgowy – kasjer

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 8

Nabór dotyczy zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.

 6. Staż pracy w księgowości min. 5 lat.

 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej oraz o samorządzie gminnym.

 2. Umiejętność prowadzenia księgowości komputerowej.

 3. Terminowość w realizowaniu zadań.

 4. Umiejętność pracy w zespole.

 5. Komunikatywność, odporność na stres.

 6. Rzetelność, skrupulatność, uczciwość.

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe w dziale finansowo- księgowym.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa klienta OPS z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

 2. Sporządzanie dokumentów i raportów kasowych.

 3. Uzgadnianie wydatków budżetowych z rachunkiem bankowym.

 4. Dekretacja dokumentów finansowo- księgowych, księgowanie dokumentów w programie PUMA – Nowa Gmina.

 5. Dokonywanie przelewów.

 6. Współpraca z innymi działami Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

- wykształcenie,

- zatrudnienie,

- dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia)

 1. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 4. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Plac Zwycięstwa 8, w pok. Nr 11 lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze księgowy – kasjer” w terminie do dnia 22 marca 2010 r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.goldap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

 

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

Danuta Grabowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 11-03-2010 7:32:02
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 11-03-2010 7:32:02