Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny – 2 etaty

 

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W GOŁDAPI

ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracownik socjalny – 2 etaty

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

Jaćwieska 9

Nabór dotyczy zatrudnienia:

 • w pełnym wymiarze czasu pracy,

 • na czas nieokreślony, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony jest poprzedzona umową na czas określony do 6 miesięcy,

 • zatrudnienie jednego pracownika socjalnego od dnia 1 grudnia 2010r. natomiast zatrudnienie drugiego pracownika socjalnego od dnia 1 stycznia 2011r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 6. Wykształcenie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

 7. Staż pracy min. 1 rok

 8. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność organizacji pracy własnej.

 2. Umiejętność pracy w zespole.

 3. Inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

 4. Umiejętność obsługi komputera.

 5. Odpowiedzialność, samodzielność i obowiązkowość.

 6. Komunikatywność, wysoka kultura osobista.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca socjalna.

 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Kompletowanie i sporządzanie dokumentacji wymaganej do przyznania świadczenia z pomocy społecznej oraz wnioskowanie o zakresie i formie pomocy osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i przepisami wykonawczymi.

 4. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 5. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 6. Opracowywanie projektów w celu pozyskania środków z EFS oraz innych źródeł.

 7. Obsługa programów komputerowych w zakresie pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osobowy,

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

- wykształcenie,

- zatrudnienie,

- dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia)

 1. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 4. Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Brak któregokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie (pok. nr 13) Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, ul. Jaćwieska 9, lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 18 listopada 2010r.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów wysłanych pocztą decyduje data faktycznego wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko ci kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.goldap.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi

 

Agnieszka Iwanowska

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 03-11-2010 7:28:38
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 03-11-2010 7:28:38