Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na rok 2007

 Zarządzenie nr 701/XI/2006

Burmistrza Gołdapi

z dnia 9 listopada 2006 r.w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 r.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) – zarządza co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, określony w załącznikach od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.


§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia, określoną w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego podlega przedłożeniu.


1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,


2) Radzie Miejskiej w Gołdapi celem podjęcia uchwały budżetowej na 2007 r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

Dochody.xls (124.50 Kb) - Załącznik Nr 1

Wydatki.xls (182.00 Kb) - Załącznik Nr 2

Zalacz.xls (159.50 Kb) - Załączniki Nr 3 - 12

Wykaz.xls (90.50 Kb) - Załącznik Nr 13

Uchwala.doc (86.00 Kb) - Załącznik Nr 14

Dochody.doc (76.00 Kb) - Opis do projektu dochodów

Wydatki.doc (71.00 Kb) - Opis do projektu wydatków

Mienie.doc (78.50 Kb) - Opis do mienia komunalnego