Władysław Pawłowski / Zastępca Dyrektora ds. technicznych w P.W. NORD-OST Sp. z o.o. w Gołdapi

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Data złożenia oświadczenia: Gołdap, 11.12.2006r.


Imię: Władysław

Nazwisko: Pawłowski

Data urodzenia: 05.11.1952r.

Miejsce urodzenia: Białystok

Stanowisko: P.W. NORD-OST Sp. z o.o. / Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. nr 106 poz. 679, z 1998r. nr 113 poz. 715 i nr. 162 poz. 1126 z 1999r., nr 49, poz. 483 z 2000r., nr 26 poz. 306 oraz z 2002r. nr 113 poz. 984 i nr 214 poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:


(Wszystkie składniki majątkowe, dochody i zobowiązania są objęte małżeńską wspólnotą majątkową)


I.

Zasoby pieniężne

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

18.000,- zł

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

Nie dotyczy

 • papiery wartościowe

Nie dotyczy

II.

 1. Dom o pow. m2, o wartości ok. ,- zł tytuł prawny:

 2. Mieszkanie o pow. 60,9 m2, o wartości ok. ,- zł, tytuł prawny: lokatorskie

 3. Gospodarstwo rolne

 • Rodzaj gospodarstwa:

Nie dotyczy

 • o wartości:

Nie dotyczy

 • Rodzaj zabudowy :

Nie dotyczy

 • Tytuł prawny :

Nie dotyczy

 • Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Nie dotyczy

 1. Inne nieruchomości

 • Powierzchnia:

Spółdzielcze mieszkanie własnościowe – 43 m2 / Spółdzielczy garaż własnościowy

 • o wartości:

65.000,- zł / 10.280,- zł

 • Tytuł prawny:

Spółdzielcze własnościowe

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Nie dotyczy

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Nie dotyczy

 • osobiście

Nie dotyczy

 • wspólnie z innymi osobami

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Nie dotyczy

 • osobiście:

Nie dotyczy

 • wspólnie z innymi osobami:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

Nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

2. W spółdzielniach:

Nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

Nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Ze stosunku pracy – 3.500 zł miesięcznie

Dieta radnego – 2.805,- zł – I-X 2006r.; XI – 345,- zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji:

Samochód Fiat Punto-2 2003

 

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:43