Kazimierz Kazaniecki / Indywidulne gospodarstwo rolne

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Data złożenia oświadczenia: Górne, 31.12.2006r.


Imię: Kazimierz

Nazwisko: Kazaniecki

Data urodzenia: 04.09.1961r.

Miejsce urodzenia: Górne

Stanowisko: Indywidualne gospodarstwo rolne

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz. U. nr 106 poz. 679, z 1998r. nr 113 poz. 715 i nr. 162 poz. 1126 z 1999r., nr 49, poz. 483 z 2000r., nr 26 poz. 306 oraz z 2002r. nr 113 poz. 984 i nr 214 poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 oraz z 2002r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271 i nr 214 poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:


(Wszystkie składniki majątkowe, dochody i zobowiązania są objęte małżeńską wspólnotą majątkową)


I.

Zasoby pieniężne

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

30.822,94 zł

 • środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

Nie dotyczy

 • papiery wartościowe

41 akcji Zakładów Mięsnych Mazury w Ełku na kwotę 410,- zł

II.

 1. Dom o pow. 70m2, o wartości ok. 70.000,- zł, tytuł prawny:

 2. Mieszkanie o pow. m2 , o wartości ok. tytuł prawny:

 3. Gospodarstwo rolne

 • Rodzaj gospodarstwa:

Wielokierunkowe – 18,54 ha

 • o wartości:

ok. 320.000,- zł

 • Rodzaj zabudowy :

Dom, stodoła, chlewnio-obora-garaż

 • Tytuł prawny :

Własność

 • Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Przychód ok. 90.000,- zł, dopłaty obszarowe – 26.197,04 zł, dochód – ok. 11.000,- zł

 1. Inne nieruchomości

 • Powierzchnia:

Nie dotyczy

 • O wartości:

Nie dotyczy

 • Tytuł prawny:

Użytkowanie wieczyste

III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Nie dotyczy

Udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

Nie dotyczy

Akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

Wygrany przetarg na zakup działki o pow. 16,4557 ha w dniu 22.12.2006 i wpłacona przedpłata 17.200,- zł.

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Nie dotyczy

 • osobiście

Nie dotyczy

 • wspólnie z innymi osobami

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

Nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

Nie dotyczy

 • osobiście:

Nie dotyczy

 • wspólnie z innymi osobami:

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

Nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

2. W spółdzielniach:

Nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

Nie dotyczy

 • jestem członkiem zarządu (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

  Nie dotyczy

 • jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Nie dotyczy

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:

Renta – ok. 466,70 zł

Rada Nadzorcza SM w Suwałkach – 8.899,10 zł

Rada Nadzorcza SUR w Gołdapi – 630,97 zł

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji:

Ciągnik rolniczy URSUS C360 – 1982r.

Ciągnik rolniczy ZETOR 6935 – 1980r.

Kombajn BIZON SUPER Z56 – 1981r.

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

Nie dotyczy

 

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:43