Zarządzenie w sprawie projektu budżetu na rok 2008

 

Zarządzenie nr 318/XI/2007

Burmistrza Gołdapi

z dnia 13 listopada 2007 r.w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 r.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 249, póz. 2104 z późn. zm.) – zarządza co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, określony w załącznikach od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.


§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia, określoną w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego podlega przedłożeniu.


1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,


2) Radzie Miejskiej w Gołdapi celem podjęcia uchwały budżetowej na 2008 r.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Gołdapi

Marek Miros

 

Plan_dochodow_na_2008_r..xls (142.50 Kb) - Załącznik Nr 1

wydatki_na_2008.xls (251.50 Kb) - Załącznik Nr 2

proj_zal_gmin_2008.xls (164.00 Kb) - Załączniki 3 - 12a

wykaz_mienia_komunalnego_17.X.07.xls (90.00 Kb) - Załącznik Nr 13

Uchwala_Budzetowa_2008.doc (88.00 Kb)

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 07-09-2009 23:33:31