Uchwała budżetowa

 UCHWAŁA Nr XVIII/93/2007

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27 grudnia 2007 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2008 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:


§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.545.190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66.371.240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.


2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku).


3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 18.064.418 zł.


4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.296.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13.826.050 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:


1) zaciąganych kredytów w kwocie – 17.089.990 zł,


2. Przychody budżetu w wysokości 17.089.990 zł, rozchody w wysokości 3.263.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:


1) ogólną w wysokości - 20.000 zł,


2) celową w wysokości - 61.000 zł, z przeznaczeniem na:


a) wydatki bieżące w oświacie - 60.000 zł,


b) zarządzanie kryzysowe - 1.000 zł.


§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 6. Ustala się:


1. dochody w kwocie 142.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,


2. wydatki w kwocie 112.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 30.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.


§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 518.470,81 zł; wydatki – 521.069 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikami nr 8, 8a i 8b dla:


1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.054.000 zł,


2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych w wysokości 307.000 zł,


3) inne dotacje w wysokości 50.000 zł;


2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikami nr 9 i 9a:

1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 410.000 zł,


2) na pomoc finansową Województwu Warmińsko-Mazurskiemu w wysokości 4.390 zł;


§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 10 ) w wysokości:

1) przychody - 110.000 zł,


2) wydatki - 160.000 zł,


§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:


1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 800.000 zł;


2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 13.826.050 zł.


§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.


§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:


1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000zł,


2) zaciągania zobowiązań:


a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,


b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,


3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegającymi na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale oraz przenoszenia środków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wydatków inwestycyjnych.


4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,


5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.


§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 12a.


§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński

Plan_dochodow_na_2008_r..xls (134.00 Kb) - Załącznik Nr 1

wydatki_na_2008.xls (254.00 Kb) - Załącznik Nr 2

zalaczniki_do_budzetu_2008.xls (188.50 Kb) - Załączniki Nr 3 do 12a