Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok

 

UCHWAŁA Nr XX/116/2008

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 7 lutego 2008 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 86 oraz art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVIII/93/2007 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:


1) załącznik Nr 1 do uchwały „Dochody budżetu na 2008 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


2) dotychczasowy paragraf 13 oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 o następującym brzmieniu:


2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2008 do wysokości 1 300 000,00 złotych.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Remigiusz Karpiński

Uchwala_Nr_2_zalaczniki.xls (117.00 Kb)