Zarządzenie Nr 1251/XI/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej

ZARZĄDZENIE NR 1251/XI/2021

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 16 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

ds. kontroli wewnętrznej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Nr z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) i § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, zarządza
się co następuje:

§1.1. Ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej.

2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu
o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowiska urzędnicze – ustala się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Joanna Magdalena Łabanowska – Zastępca Burmistrza Gołdapi – Przewodniczący Komisji,

  2. Anna Rawinis – Sekretarz Gminy Gołdap – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

  3. Edyta Rita Białek – Skarbnik Gminy Gołdap – Członek Komisji,

  4. Róża Popławska – Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych – Członek Komisji,

  5. Marta Zarzycka – Inspektor ds. kadr i płac – Sekretarz Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności – Z – ca Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Z – cy Przewodniczącego Komisji.

4. Upoważnia się Komisję Rekrutacyjną do działania i podejmowania czynności w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 720/VI/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gołdap.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

Sporządziła: Marta Zarzycka

Autor: Marta Zarzycka
Data utworzenia: 16-11-2021 14:10:53
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 16-11-2021 14:15:05