Zarządzenie NR 1442/ I /2022 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i spraw komunalnych

ZARZĄDZENIE NR 1442/ I /2022

BURMISTRZA GOŁDAPI

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji i spraw komunalnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.) i § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 720/VI/2009 Burmistrza Gołdapi z dnia
18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”, zarządza się co następuje:

§ 1.1.Ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i spraw komunalnych.

2. Wymagania i kwalifikacje, jakie powinni posiadać kandydaci przystępujący do naboru, sposób ich udokumentowania oraz warunki przyjmowania dokumentów aplikacyjnych określone zostały w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. W celu przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji – ustala się Komisję Rekrutacyjną w składzie:

  1. Joanna Magdalena Łabanowska - Zastępca Burmistrza Gołdapi - Przewodniczący Komisji,
  2. Anna Rawinis – Sekretarz Gminy Gołdap – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Jarosław Duchnowski – Kierownik WIK – Członek Komisji,
  4. Magda Kardel – Zastępca Kierownika WIK – Członek Komisji,
  5. Marta Zarzycka – Inspektor ds. kadr i płac – Sekretarz Komisji.

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji, a w przypadku jego nieobecności        – Zastępca Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja Rekrutacyjna może podejmować prawomocne decyzje w obecności co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

4. Upoważniam Komisję Rekrutacyjną do działania i podejmowania czynności w trybie i na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 720/VI/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Gołdap.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gołdapi

Tomasz Rafał Luto

 

Sporządził: Jarosław Duchnowski

Autor: Marta Zarzycka
Data utworzenia: 27-01-2022 15:16:37
Autor edycji: Marta Zarzycka
Data edycji: 27-01-2022 15:16:58