Uchwała budżetowa

 

UCHWAŁA Nr XXX/181/2008

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 29 grudnia 2008r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gołdap na 2009 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, 3 i art. 195 ust. 2, 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:


§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 73.263.001 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 51.241.972 zł,
dochody majątkowe w wysokości 22.021.029 zł.


§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 85.140.380 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.665.972 zł,
  wydatki majątkowe w wysokości 31.474.408 zł

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 30.924.408 zł., zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a .

 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.461.182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.


§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.877.379 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 11.877.379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 2. Przychody budżetu w wysokości 17.746.954 zł, rozchody w wysokości 5.869.575 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości – 30.500 zł,

 2. celową w wysokości – 30.000 zł,

z przeznaczeniem na

  1. oświatę - 30.000 zł,


§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7


§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 138.700 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 41.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 584.392 zł; wydatki – 572.164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 8

 1. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 2.140.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a,

 2. działających na terenie gminy publicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości – 470.000 zł, zgodnie z załącznikiem 9b,

 3. Województwa Warmińsko-Mazurskiego na funkcjonowanie biura regionalnego w Brukseli w wysokości – 4.390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9c,

 4. inne dotacje – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem 9d,

 5. służby zdrowia – 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem 9e. 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 435.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.


§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 120.000 zł,

 2. wydatki - 400.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000 zł;

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 11.877.379 zł;

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 5.869.575 zł;

§ 11

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3, 3a i nr 4,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku

 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami polegającymi na przeniesieniach wydatków rzeczowych, wynagrodzeń pod warunkiem nie zwiększenia ogólnych kwot wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym dziale oraz przenoszenia środków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu pod warunkiem nie zwiększania ogólnych kwot wydatków inwestycyjnych

 1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

   1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2009 w wysokości 1.573.000 zł.

§ 14

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi

Remigiusz Karpiński

Dochody.pdf (100.59 Kb) - Załącznik Nr 1

Wydatki.pdf (104.44 Kb) - Załącznik Nr 2

Zalaczniki_3_-_13a.pdf (153.51 Kb) - Załącznik Nr 3 - 13a