Uchwała budżetowa

 

Uchwała Nr IV/18/11

Rady Miejskiej w Gołdapi

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.).

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77.294.304 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53.921.301 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 23.373.003 zł.

 

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 85.142.210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.683.301 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 28.458.909 zł.

  1.  

2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 27.310.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości

21.138.614,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

 

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.847.906 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 4.360.906 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.487.000 zł.

 

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 14.549.040 zł, rozchody w wysokości 6.701.134 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7.847.906 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów w kwocie – 6.701.134 zł,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF w kwocie 3.328.693 zł.

 

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i udzielonych gwarancji – 348.000 zł.

 

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 212.400 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

wydatki w kwocie 166.400 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.):

- dochody w wysokości 500.000 zł,

- wydatki w wysokości 500.000 zł.

 

§ 9

Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 367.730,16 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 352.730,16 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

 

§ 11

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych

prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych :

- dochody – 813.846 zł,

- wydatki – 762.140 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 

§ 12

1. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2011 w wysokości 348.000 zł.

 

§ 13

Rezerwa ogólna wynosi 87.000 zł.

Rezerwa celowa wynosi: 167.000 zł w tym:

- 20.000 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,

- 147.000 zł na zarządzanie kryzysowe.

 

§ 14

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF .

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257. ustawy o finansach publicznych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,

b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach wydatków rzeczowych oraz wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 348.000 zł,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

i obowiązuje od 01 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

 

files/fck/21/Zalacznik_Nr_1(1).pdf

files/fck/21/Zalacznik_Nr_2(1).pdf

files/fck/21/Zalaczniki_Nr_3_-_13.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 17-02-2011 11:08:26
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 17-02-2011 11:08:26