Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011– 2032

 

Uchwała Nr IV/17/11

Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 27 stycznia 2011 r

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2011– 2032

 

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2011–2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2032 zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2013, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku

nr 3.

2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wojciech Hołdyński

files/fck/21/Zal1-WPF.pdf

files/fck/21/Zal2-WPF.pdf

files/fck/21/Zal3-WPF.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 17-02-2011 11:16:11
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 17-02-2011 11:16:11