Zarządzenie Burmistrza Gołdapi z dnia 3 października 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i powołania członka obwodowej komisji wyborczej.

 

Zarządzenie Nr 233/X/11

Burmistrza Gołdapi

z dnia 3 października 2011r.

 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i powołania członka obwodowej komisji wyborczej.

 

Na podstawie art. 182 § 2 ust.2 w związku z art.184 § 1 ust.1ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz. 112 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Stwierdzam wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Boćwince Pani Judyty Broniszewskiej zam. Boćwinka – z powodu zrzeczenie się członkostwa.

2.Powołuję na członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Boćwince Panią Paulinę

Dominiuk zam. Grabowo

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi i umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                         Burmistrz Gołdapi

 

(-) Marek Miros

 

 

Autor: Iwona Urban
Data utworzenia: 03-10-2011 14:49:41
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 21-09-2015 13:34:42