Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy służby przygotowawczej posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

 

Nazwa sprawy:

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy służby przygotowawczej posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

Podstawa prawna:

Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz §§ 1 - 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin. (Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz.1238 z późn. zm.)oraz §§ 2-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków (Dz. U. z 2004 r. Nr 279, poz.2756)

Wymagane dokumenty:

Wniosek żołnierza o wypłatę należności mieszkaniowych, do którego należy dołączyć:

 • zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, albo umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania

 • zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby,

 • decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznaniu za żołnierza samotnego,

 • oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania,

 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,

 • zaświadczenie żołnierza samotnego o zameldowaniu na pobyt stały w zajmowanym lokalu.

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • Niezbedne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, wzglednie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. nr 18 ( I piętro)

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Stanisław Sawicki- inspektor , tel. (87) 615 -60 -36, pok. nr 18 ( I piętro), e-maill: stanley@goldap.pl

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Wydanie w terminie 14 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do Wydziału Finansowego celem wypłaty należności.

Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie, wojskowemu komendantowi uzupełnień oraz administracji budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, albo osobie wynajmującej lub innemu właściwemu organowi.

Odwołanie:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz samotnym żołnierzom pokrywa się - od dnia wniesienia podania - następujące należności mieszkaniowe:

 • należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

 • należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

 • bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

 • należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji w których przedmiotem najmu jest część lokalu a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej osoby,

 • bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

Żołnierz jest zobowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia (odbywania) służby przed upływem okresu podanym w zaświadczeniu oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności i zwrotu nadpłaconych należności mieszkaniowych.

Dla żołnierzy samotnych w przypadku zawarcia umowy najmu z właścicielem lokalu, warunkiem przyznania należności mieszkaniowych jest dopełnienie obowiazku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 09-12-2011 11:49:31