Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 

Nazwa sprawy:

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Podstawa prawna:

Art. 119a ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz §§ 1 i 3 oraz 15-17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz.155).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,

  • zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,

  • zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia (za 1 dzień netto) z ostatnich 3 miesięcy /zaświadczenie od pracodawcy/,

  • dla osób prowadzących działalność gospodarczą - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu (za 1 dzień netto) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego,

  • w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Gołdapi.

Opłaty:

Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Sposób dostarczenia dokumentów:

  • Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. nr 18 ( I piętro)

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Stanisław Sawicki- inspektor , tel. (87) 615 -60 -36, pok. nr 18 ( I piętro), e-mail: stanley@goldap.pl

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem burmistrza

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe:

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwu i pół-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty albo żołnierz opłaca zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zwany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej, świadczenie rekompensujące stanowi kwota najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, podzielona przez 30 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 09-12-2011 11:51:19