WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

 

Nazwa sprawy:

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112  ze zm.)

  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz.941)

Wymagane dokumenty:

  • Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu. Do wniosku należy dołączyć:

  • - kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

  • - pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Opłaty:

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

Sposób dostarczenia dokumentów:

  • Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika, względnie przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, pok. nr 18 ( I piętro)

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:

Stanisław Sawicki- inspektor , tel. (87) 615 -60 -36, pok. nr 18 ( I piętro), e-mail: stanley@goldap.pl

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.

Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Informacje dodatkowe:

Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd,, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Gołdapią można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Gołdap może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 09-12-2011 12:37:22