Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego.

Nazwa sprawy:

UZYSKANIE, WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Dokumenty od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 • Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się
  o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 • Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 • Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Sposób dostarczenia dokumentów:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 • osobiście w formie papierowej,

 • w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Dowody Osobiste

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Organ wydaje potwierdzenie złożenia wniosku o dowód osobisty.

 

Odwołanie:

Od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Kto może wystąpić z wnioskiem:


 

 • Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.


 

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

 • niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
  z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba,
  że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
  W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku
  w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza
  o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

UWAGI:

 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 3. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 4. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 5. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 • uwierzytelnianie w usługach on-line za pomocą profilu osobistego;

 • składanie podpisu osobistego;

 • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

 • korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach)

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego lub niezwłocznie w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego.

 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 • unieważnienia certyfikatów.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 1. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.

 3. Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.

 4. Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.


 

Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia

niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 08-03-2021 14:07:36