Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Nazwa sprawy:

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania

i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31.).

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony
  dowód osobisty)

 • Formularz nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Sposób dostarczenia dokumentów:

 • Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę ePUAP.

 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych informacji:

Urząd Stanu Cywilnego – Dowody Osobiste

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14
I piętro,  pok. 19
tel. 87 615 60 37

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8:00–16:00
wtorek – piątek 7:15–15:15

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
- niezwłocznie w obecności wnioskodawcy – po złożeniu formularza osobiście
w organie gminy.

Odwołanie:

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe:

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje unieważnieniem w Rejestrze Dowodów Osobistych - jest to proces nieodwracalny.

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje:

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dowolnemu konsulowi Rzeczpospolitej Polskiej.

 • W imieniu posiadacza dowodu osobistego, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych:

 • rodzic,

 • opiekun prawny lub kurator.

 

 • Pełnomocnik - na podstawie pełnomocnictwa do czynności zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego
w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia
w urzędzie.

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych:

W przypadku zawiadomienia organu uprawnionego do prowadzenia dochodzeń albo wszczęcia przez ten organ z urzędu czynności dotyczących nieuprawnionego
wykorzystania danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, albo wydania
decyzji (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającej
naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych
osobowych posiadacza dowodu osobistego), posiadacz dowodu osobistego może zgłosić osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy w celu unieważnienia
posiadanego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Można je dokonać również w formie dokumentu
elektronicznego, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje
rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać
pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania
zgłoszenia.

Uwaga !!!

Składając formularz w organie gminy, przedstawia się potwierdzenie złożenia
organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii
i numeru dowodu osobistego, dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu
czynności przez ten organ albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych stwierdzającą naruszenie przepisów o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii
i numeru dowodu osobistego.

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 08-03-2021 14:11:06