Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji dowodów osobistych

Nazwa sprawy:

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej
z dowodami osobistymi

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020 r. poz. 332 ze zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 października 2011r., w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2015r., poz. 1604 t.j.).

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku
    w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., poz.319 t.j.).

  2. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).

  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek powinien zawierać: - imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,

- dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
- zakres żądanych danych,
- uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).

Do wniosku należy dołączyć:

- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub dokumentacji,

- w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – dowód uiszczenia opłaty skarbowej, - dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

  • Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym – 31 zł.

  • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – 17 zł.

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: 38 1020 4724 0000 3002 0007 5929

Sposób dostarczenia dokumentów:

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście, listownie lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą portalu ePuap

Autor: Grażyna Rojek
Data utworzenia: 08-03-2021 14:27:55