Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania skroplonego gazu ...

 

Gołdap, dnia 16.06.2011 roku
 
 
….......................................
…....................................
…..............................
reprezentowana przez
…....................................
FB.3120.01.159.2011
 
PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W ZAKRESIE PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI STACJI ZGAZOWANIA SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO LNG
 
 
Burmistrz Gołdapi działając na podstawie art. 14 j § 1 i § 3, w zw. art. 14 b, art. 14 c i art.14 k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z póź.n. zm.), art. 17 ust 1 pkt 2, ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
 
postanawia:
nie uznać stanowiska wnioskodawcy ….................................................................................
…........... …........ w sprawie    podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG .
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art.14 a cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa burmistrz odpowiednio do swojej właściwości, na pisemny wniosek podatnika, jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe. Wnioskodawca złożył oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania o nie toczącym się postępowaniu podatkowym w tej sprawie, kontroli podatkowej, postępowaniu kontrolnego organu kontroli skarbowej ani też sprawa ta nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej oraz uiścił opłatę w wysokości 40 zł.
Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.
We wniosku z dnia 17.03.2011r. Podatnik zwrócił się do Burmistrza Gołdapi w trybie art. 14j wyżej wymienionej Ordynacji podatkowej z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów do zaistniałego stanu faktycznego art, 17 ust. 1A ustawy z dnia 12 stycznia o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 roku nr, 95 poz. 613), tj. :
przykładowe wyliczenie obiektów, które są budowlami, prawodawca zawarł w art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego obejmuje między innymi: sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, a także części budowlane urządzeń technicznych ( kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Budowla istnieje tylko wtedy, gdy poszczególne jej części stanowić będą całość użytkową, Przez sam fakt połączenia urządzeń nie można stwierdzić, iż powstaje budowla. Potrzebny jest również związek techniczny, czyli fizyczne i trwałe związanie urządzenia z budowlą. Sam związek funkcjonalny jest niewystarczający, aby stwierdzić, iż mamy do czynienia z budowlą. Niezbędna jest techniczna trwałość połączenia poszczególnych części. Wynika z tego, iż w każdym przypadku gdy jakiekolwiek urządzenie techniczne nie jest trwale połączone z fundamentem, (gdy może być wymienione), nie będzie można go uznać w całości za budowlę. Opodatkowaniu podlegać będzie wyłącznie fundament. Przez budowlane części urządzeń należy rozumieć elementy obiektu, umożliwiające obsługę urządzę technicznych. Ich stopień skomplikowania technicznego nie odgrywa roli. Urządzenia techniczne muszą być na nich faktycznie umieszczone lub z nimi połączone. Dalej wnioskodawca analizując przepisy nie pozostawia wątpliwości, iż w przypadku urządzeń technicznych, jeśli posiadają one budowlane części lub fundamenty pozostające z nimi w związku funkcjonalnym, budowlę stanowią jedynie budowlane części urządzeń technicznych, a także fundamenty. Uważając brzmienie przepisów i ich wykładnię iż w przypadku stacji gazowych LNG należy rozdzielić na części budowlane i na części techniczne. Częścią budowlaną w omawianym przypadku jest fundament, na którym osadza się pozostałą instalację. Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości powinna być wartość części budowlanych stacji gazowej LNG.
Ze stanowiskiem Podatnika organ podatkowy nie może się zgodzić.
Obiektem budowlanym jest budowla, zdefiniowana w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego.
Zgodnie z tym przepisem przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. Wyliczenie budowli przy braku jednoznacznej definicji pozytywnej ma bardzo ważne znaczenie normatywne, oddaje ono intencje ustawodawcy, Zatem niewątpliwie budowlami w rozumieniu art. 1a ust 1 pkt 2 u.p. o. l. są te wszystkie obiekty budowlane, . oraz te obiekty , które są podobne do nich. Zaliczenie konkretnego obiektu do budowli wymaga zatem stwierdzenia, czy został on wymieniony w art. 3 pkt 3 u.p.b., a jeżeli nie, to czy jest on podobny do obiektów w nim wymienionych i jednocześnie nie ma cech pozwalających na zaliczenie go do budynków lub obiektów małej architektury. Przedstawiony wyżej wykaz budowli zawiera przykładowy ale nie wyczerpujący katalog obiektów budowlanych, które należy uznać za budowlę. Wśród tego katalogu ustawodawca wymienia wprost zbiornik jako jeden z rodzajów budowli.
Podsumowując należy wskazać iż zgodnie ze Słownikiem języka polskiego pod pojęciem 'zbiornik” należy rozumieć naczynie,urządzenie do zbierania i przechowywania cieczy, gazów. oraz zbiornik do magazynowania skroplonego gazu oraz składniki stacji gazowej LNG stanowiące całość techniczno – użytkową są budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, i tym samym wyczerpują kryteria budowli zdefiniowanej w ustawie o podatkach o opłatach lokalnych.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić że stacja zgazowania skroplonego gazu ziemnego oraz wszystkie elementy będące funkcjonalną całością zapewniające możliwość użytkową w myśl przepisów art. 3 pkt. 3 jest budowlą, która będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
 
 
W tym stanie rzeczy postanowiono jak wyżej.
 
 
Pouczenia:
Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.
Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na niniejszą interpretację wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni po upływie terminu określonego w sposób poniżej, za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi.
Skargę, o której mowa wyżej, można wnieść po:
uprzednim wezwaniu na piśmie Burmistrza Gołdapi – w terminie 14 dni od dnia w którym wnioskodawca dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu niniejszej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa ,
uzyskania ponownej odpowiedzi w tej sprawie Burmistrza Gołdapi. Ponowna odpowiedź Burmistrza Gołdapi zostanie udzielona nie później, niż w terminie do 1 m-ca

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 09-12-2011 20:58:54
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 09-12-2011 20:58:54